Обучения за учители от училища в периода 14.08-16.08.2023 г. и 16.08.-18.08.2023 г.

Изх. № РУО1-24899/08.08.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА  СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ

И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-24730/07.08.2023 г от Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти /НЦПКПС/ Ви уведомявам, че в изпълнение на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ в периода 14-16.08.2023 г. и 16-18.08.2023 г., в сградата на НЦПКПС – град Банкя, ул. Княз Борис I“ № 7, ще се проведат идентични по съдържание обучения за учители от училища на тема „Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие“. Обученията са с начален час 14:00 ч. и краен час 12:30 ч., с обща продължителност от 16 академични часа, като участниците в тях ще получат удостоверение, с което ще им бъде присъден един квалификационен кредит.

Необходимо условие е педагогическите специалисти да отговарят на изискванията на Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти /в частност да притежават диплома за висше образование и да бъдат действащи към момента учители/.

Бланките за удостоверение се попълват онлайн на следния адрес /на уебсайта на НЦПКПС/:

https://study.niokso.bg/login/signup.php.

Моля, в срок до 10.08.2023 г. да изпратите съгласно приложения списък-формуляр на електронен адрес: [email protected] поименна информация и потвърждение за участие в обучението за избрания период на провеждане. Поради ограничения брой места, в обученията ще вземат участие първите шест за всеки от двата посочени периода на провеждане изпратили необходимата информация.

 

Приложение:

  1. Списък-формуляр за обучение на учители от училища в периода 14.08-16.08.2023 г.
  2. Списък-формуляр за обучение на учители от училища в периода 16.08-18.08.2023 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-1723/26.07.2023 г.

на началника на РУО – София-град/