Обучения за учители по професионална подготовка в системата на училищното професионално образование

Изх. № РУО1-37955/18.11.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

И СРЕДНИ УЧИЛИЩА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО 1-37839/18.11.2021 г. Ви уведомявам, че в Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) съвместно с Дирекция „Професионално образование и обучение“ ще проведе обучения за учители по професионална подготовка на тема „Разработване и прилагане на типови учебни планове, учебни програми по учебни предмети/модули за училищното професионално образование и национални изпитни програми“.

Обученията ще бъдат с общ хорариум от 16 академични часа  и ще се проведат дистанционно, чрез синхронно обучение от разстояние в електронна среда на 29.11.2021 г. (4 учебни часа от 09:00 ч. до 12:30 ч.) и на 30.11.2021 г. (4 учебни часа от 14:00 ч. до 17:30 ч.),  при спазване на  заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Всеки обучаем ще получи линк за достъп до обучителната платформа BigBlueButton, както и допълнителни указания, и материали за провеждане на онлайн обучението. Основно изискване към участниците е да разполагат с едно от следните устройства – лаптоп, настолен компютър, мобилен телефон или таблет. Дистанционното обучение ще се извърши изцяло в онлайн среда, без да е необходимо присъствието на обучаемите в сградата на НЦПКПС. За участието си в обученията педагогическите специалисти ще получат удостоверение, с което ще им бъде присъден по 1 квалификационен кредит.

Моля да запознаете учителите по професионална подготовка в повереното Ви училище с писмото и  в срок до 23.11.2021 г. да изпратите попълнен приложения формуляр на определените от Вас учители за участие в обучението на адрес: [email protected]

Моля да имате предвид, че броят на обучаемите за София-град е 20 педагогически специалисти. При достигане на този брой и невъзможност за включване на учители от поверенот Ви училище в групата ще бъдете информирани.

 

Приложение:

  1. Формуляр-списък за обучение на учители по професионална подготовка в периода 29-30.11.2021 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД