Обучения за учители

Изх. № РУО1- 31698/11.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-31587/08.11.2019 год. Ви уведомявам, че Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България организира еднодневно обучение на 26 ноември 2019 г. от 10:00 ч. до 17:30 ч. на тема „Финансова грамотност и предприемачество за професионалисти, работещи с деца и младежи“.

Участие в обучението се заявява до 22 ноември 2019 г. с попълнена и изпратена форма за регистрация и платена такса за участие по банков път с приложено копие на платежното нареждане (по електронна поща) – [email protected] 

За контакти: тел.: 02 950 17 10

ПРИЛОЖЕНИЯ:

·         Покана за обучение на тема „Финансова грамотност и предприемачество за професионалисти, работещи с деца и младежи“

·         Програма за обучение.

·         Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД