Обучения на оценители на писмени работи от ДЗИ и НВО в електронна среда

Изх. № РУО1-3570/10.02.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-28/10.02.2023 г. с вх. №РУО1-3502/10.02.2023 г. относно предстоящи обучения на учители за оценители на писмени работи от ДЗИ и от НВО в електронна среда моля да информирате учителите от Вашето училище, че за участие в обученията в срок до 20 февруари 2023 г. следва да се регистрират на следния линк:

http://obuchenie.mon.bg/

Уточняваме, че обученията се организират само за учители, които не са сертифицирани за оценители в електронна среда по:

 • български език и литература и по математика – за учители, които преподават в началния етап;
 • български език и литература – за учители, които преподават в прогимназиалния етап и/или в гимназиалната степен;
 • чужд език – английски, немски, френски, испански, италиански или руски език – за учители, които преподават в прогимназиалния етап и/или в гимназиалната степен;
 • чужд език – иврит, румънски, португалски, японски, китайски, корейски, арабски или латински език – за учители, които преподават във втори гимназиален етап; при заявяване на желание за обучение следва да посочат върху изпитни работи по английски, по немски, по френски, по испански, по италиански или по руски език предпочитат да се обучават;
 • математика – за учители, които преподават в прогимназиалния етап и/или в гимназиалната степен;
 • информатика – за учители, които преподават в гимназиалната степен;
 • информационни технологии – за учители, които преподават в гимназиалната степен;
 • история и цивилизации – за учители, които преподават в гимназиалната степен;
 • география и икономика – за учители, които преподават във втори гимназиален етап;
 • философия – за учители, които преподават във втори гимназиален етап профилирана подготовка;
 • физика и астрономия – за учители, които преподават във втори гимназиален етап профилирана подготовка;
 • химия и опазване на околната среда – за учители, които преподават във втори гимназиален етап профилирана подготовка;
 • музика – за учители, които преподават в гимназиалната степен;
 • изобразително изкуство – за учители, които преподават в гимназиален етап;
 • предприемачество – за учители, които преподават във втори гимназиален етап профилирана подготовка.

 

Моля, предвид затрудненията през последните две години при определяне на оценители за работа в националните и в регионалните комисии, да съдействате за включване в обученията и по този начин за ангажиране в предстоящите зрелостни изпити и национални външни оценявания на възможно най-голям брой учители от Вашето училище.

При възникнал проблем с регистрацията съответният учител следва да изпрати съобщение на електронния адрес [email protected] със следната информация: трите имена, учебен предмет, телефон, област.

Допълнителни указания за времето и начина на провеждане на обучението заявилите желание ще получат по електронен път.

След приключване на обучението и обобщаване на данните за работата на всеки от обучените и след преценка на готовността му за участие в реален процес на електронно оценяване обучителната организация „ПСИТ България“ ООД ще издаде електронни сертификати за „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“ на успешно преминалите обучението.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД