Обучения на оценители на писмени работи от ДЗИ и НВО в електронна среда

Изх. № РУО1-37123/15.11.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-295/14.11.2023 г., вх. №РУО1-36989/14.11.2023 г., относно предстоящи обучения на учители за оценители на писмени работи от ДЗИ и от НВО в електронна среда моля да информирате учителите от повереното Ви училище, че за участие в обученията в срок от 20.11.2023 г. до 15.12.2023 г. следва да се регистрират на следния линк:

http://obuchenie.mon.bg

Обученията се организират само за учители, които не са сертифицирани за оценители в електронна среда по:

 • български език и литература и по математика – за учители, които преподават в начален етап;
 • български език и литература – за учители, които преподават в прогимназиален, в първи и/или във втори гимназиален етап;
 • чужд език – английски, немски, френски, испански, италиански или руски език – за учители, които преподават в прогимназиален, в първи и/или във втори гимназиален етап;
 • чужд език – иврит, румънски, португалски, японски, китайски, корейски, арабски или латински език – за учители, които преподават във втори гимназиален етап; при заявяване на желание за обучение следва да посочат върху изпитни работи по английски, по немски, по френски, по испански, по италиански или по руски език предпочитат да се обучават;
 • математика – за учители, които преподават в прогимназиален, в първи и/или във втори гимназиален етап;
 • история и цивилизации – за учители, които преподават във втори гимназиален етап;
 • география и икономика – за учители, които преподават във втори гимназиален етап;
 • физика и астрономия – за учители, които преподават във втори гимназиален етап профилирана подготовка;
 • химия и опазване на околната среда – за учители, които преподават във втори гимназиален етап профилирана подготовка;
 • музика – за учители, които преподават в първи и/или във втори гимназиален етап;
 • изобразително изкуство – за учители, които преподават във втори гимназиален етап;
 • предприемачество – за учители, които преподават във втори гимназиален етап профилирана подготовка.

Моля, предвид затрудненията през последните три години при определяне на оценители за работа в националните и в регионалните комисии, да съдействате активно и отговорно за включване в обученията и по този начин за ангажиране в предстоящите държавни зрелостни изпити и национални външни оценявания на възможно най-голям брой учители от повереното Ви училище.

При възникнал проблем с регистрацията съответният учител следва да изпрати съобщение на електронен адрес: [email protected] със следната информация: трите имена, учебен предмет, телефон, област.

Допълнителни указания за времето и начина на провеждане на обучението заявилите желание ще получат по електронен път.

След приключване на обучението и обобщаване на данните за работата на всеки от обучените и след преценка на готовността му за участие в реален процес на електронно оценяване, на успешно преминалите обучението ще бъде издаден електронен сертификат за „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

Д-Р АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед РД10-1235/13.11.2023 г.

на министъра на образованието и науката)