ОБУЧЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ 2020

Изх. № РУО1- 26966/01.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на НП „Квалификация“ 2020 г. и утвърдени със заповед № РД 09-1472/08.07.2020 г. на министъра на образованието и науката Правила за изпълнение на дейностите от програмата, Ви уведомявам, че РУО – София-град организира обучения за учители по математика в периода от 12.10.2020 г.  до  19.10.2020 г. по Тематично направление „Компетентностен подход и образователни резултати“, Мярка 1 – „Формиране на ключови компетентности чрез организация и управление на образователния процес в образователната институция, насочени към прилагане на нови учебни програми, по нови учебни предмети и др.“

Всяко обучение е с продължителност от 16 академични часа, от които 8 часа присъствена форма и 8 часа неприсъствена форма, за което се присъжда 1 квалификационен кредит. Разходите за обученията са за сметка на Национална програма „ Квалификация“ 2020 г.

Присъствената форма на обученията ще се проведе в периода от 12.10.2020 г. до 19.10.2020 г., включително в гр. София, сградата на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), пл. Македония № 1.

Моля да имате предвид следното:

  • участниците в обученията следва да притежават образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” по специалност от професионално направление, съответстващо на посочените от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалист;
  • преди началото на обученията включените педагогически специалисти декларират писмено в декларация по образец, че не са участвали в идентични обучения, финансирани от фондовете на Европейския съюз, от друго национално финансиране, както и от други донорски програми.

Всеки педагогически специалист може да избере да се включи в обучение, като подаде заявка по една тема и дата на провеждане, както следва:

Тема на обучение Дата на провеждане на присъствената форма Целева група Заявка на следния линк
„Методически подходи за повишаване на постиженията на учениците при прилагане на модел за НВО по математика за учебната 2020/2021 г. в VII клас.“  

 

12.10.2020 г.

25 учители по математика, преподаващи в VII клас https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXMlSfpMsxEZtZ-ejaDcqRurMqUHb_ENBOLhRPtBPEqtZNGg/viewform?usp=sf_link

 

„Методически подходи за повишаване на постиженията на учениците при прилагане на модел за НВО по математика за учебната 2020/2021 г. в VII клас.“  

 

13.10.2020 г.

25 учители по математика, преподаващи в VII клас https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnmfiBjVVr6dwvLV-QYpiytDrWw5CmQqeHHYq1c4-oGIE4lw/viewform?usp=sf_link

 

„Методически подходи за повишаване на постиженията на учениците при прилагане на модел за НВО по математика за учебната 2020/2021 г. в VII клас.“  

14.10.2020 г.

25 учители по математика, преподаващи в VII клас https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyVyE8W8lwpFaLLfrVrCvO1hhGGfr2PTWkLZdMSUoPjuWJGg/viewform?usp=sf_link

 

„Методически подходи за повишаване постиженията на учениците при прилагане на учебно-изпитната програма за ДЗИ по математика.“  

 

15.10.2020 г.

25 учители по математика, преподаващи в XII клас https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaLc9HWZWGaOyb-uPS9NnINYpa9TFzThQd33lIrkFt_Wqv_A/viewform?usp=sf_link

 

„Методически подходи за повишаване постиженията на учениците при прилагане на учебно-изпитната програма за ДЗИ по математика.“  

 

16.10.2020 г.

25 учители по математика, преподаващи в XII клас https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckm1bg7KVSv2sqVJBrcYP4rnIvMumeQc9AyGaxfPBNT-r4cw/viewform?usp=sf_link

 

„Методически подходи за повишаване постиженията на учениците при прилагане на учебно-изпитната програма за ДЗИ по математика.“  

19.10.2020 г.

25 учители по математика, преподаващи в XII клас https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG6nmycAogQaHD4fJLEdoLQir3jk7_Tv6WRqIeqj3WfxK4uQ/viewform?usp=sf_link

 

Заявки за обученията се приемат до запълване на местата в съответните групи и/или до 07.10.2020 г.

Включените в група за обучение педагогически специалисти ще получат уведомително писмо от РУО – София-град на посочения от тях електронен адрес за кореспонденция.

Моля да уведомите учителите по математика в повереното Ви училище за възможността да участват в организираните от РУО – София-град обучения по Национална програма „Квалификация“ 2020 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ОТНОСНО: ОБУЧЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА ПО НАЦИОНАЛНО ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ 2020