ОБУЧЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Изх. № РУО1-29090/19.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28344/13.10.2020 г. Ви уведомявам, че Департаментът за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) към СУ „Климент Охридски“ организира на 28 ноември 20202 г. обучения на учители по методика на обучение на децата и учениците по безопасност на движението. Програмите завършват с подготовка и защита на курсов проект. Успешно защитилите получават удостоверение с присъдени квалификационни кредити и равнище на постижение.

Желаещите да се включат в обучение в ДИУУ е необходимо да изпратят заявка  на адрес: [email protected]

За повече информация: ас. Здравка Костадинова; тел: 0889416115 и Кипка Грънчарова тел. 0879994236 и сайта на ДИУУ – www.diuu.bg

.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД