ОБУЧЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ ПО РУСКИ ЕЗИК

Изх. № РУО1-29897/27.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29711/26.10.2020 г. Ви уведомявам, че Центърът по русистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ организира на 28 и 29 ноември 2020 г. от 10:00 часа в Корпус 2 на университета Кръгла маса и обучение за учители по руски език в онлайн-формат на тема ,,Иновативни аспекти на преподаването на руски език като чужд“. Обучението е с общ хорариум 16 академични часа, от които 8 часа са онлайн-присъствени на 28 ноември 2020 г.

Заявката за участие в курса се подава до 23 ноември 2020 г. онлайн на e-mail: [email protected]. Повече информация на телефон  0887881565.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД