Обучения от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийски университет

Изх. № РУО1-32874/06.10.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО 1-32432/04.10.2021 г. Ви уведомявам, че Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийски университет – Стара Загора, организира през учебната 2021/2022 г., както следва:

  • професионално-педагогически специализации, подходящи за кандидатстване за III ПКС;
  • следдипломна квалификация за придобиване на педагогическа правоспособност;
  • специализации за придобиване на допълнителна квалификация.

Всички специализации през учебната 2021/2022 година ще бъдат дистанционни. Занятията се провеждат електронно-синхронно (уебинар) в неучебни или почивни дни. Повече информация на адрес: http://www.dipku-sz.net

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД