Обучения от Департаментът за информация и повишаване квалификация на учителите (ДИПКУ) към Тракийски университет

Изх. № РУО1-18477/09.06.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО 1-18100/07.06.2021 г. Ви уведомявам, че Департаментът за информация и повишаване квалификация на учителите (ДИПКУ) към Тракийски университет – Стара Загора, организира през месеците юни и юли 2021 г. краткосрочни тематични курсове и подготвителни курсове за придобиване на професионално-квалификационни степени. Обученията се провеждат онлайн в платформа GOOGLE МЕЕТ.

Повече информация на адрес: http://www.dipku-sz.net  или на тел.0888226737 и 0882473212.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-1194/31.05.2021 г. на началника на РУО – София-град)