ОБУЧЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ ПО БЕЛ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ 2020 г.

Изх. № РУО1- 26451/29.09.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ 2020 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на НП „Квалификация“ – 2020 г. и във връзка с утвърдени със заповед № РД09-1472/08.07.2020 г. на министъра на образованието и науката правила за изпълнение на дейностите от програмата, Ви уведомявам, че РУО – София-град организира по Тематично направление „Компетентностен подход и образователни резултати“, Мярка 1 – „Формиране на ключови компетентности чрез организация и управление на образователния процес в образователната институция, насочени към прилагане на нови учебни програми, по нови учебни предмети и др.“ обучения за учители по български език и литература в периода от 12.10.2020 г.  до  25.10.2020 г.

Всяко обучение е с продължителност от 16 академични часа, от които 8 часа присъствена форма и 8 часа неприсъствена форма, за което се присъжда 1 квалификационен кредит. Разходите за обученията са за сметка на Национална програма „ Квалификация“ 2020 г.

Присъствената форма на обучението ще се проведе в периода от 12.10.2020 г. до 16.10.2020 г. включително в 35 СЕУ „Добри Войников“, гр. София, ул. „Добри Войников“ № 16 от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Моля да имате предвид следното:

  • участниците в обучения следва да притежават образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” по специалност от професионално направление, съответстващо на посочените от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалист;
  • преди началото на обученията по националната програма обучаемите декларират писмено в декларация по образец, че не са участвали в идентични обучения, финансирани от фондовете на Европейския съюз, от друго национално финансиране, както и от други донорски програми.

 

Всеки педагогически специалист може да избере да се включи в обучение, като подаде заявка по една тема и дата на провеждане, както следва:

Тема на обучение Период на провеждане Целева група Заявка на следния линк
 „Методически подходи за повишаване на постиженията на учениците при прилагане на модел за НВО по български език и литература за учебната 2020/2021 г. в VII клас“.  

 

12.10.2020 г.

30 учители по БЕЛ, преподаващи в VII клас https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGFkepglx2pDMWdlRgXSUIdysuJdiT3oVw4tzH2BZOoy7DBg/viewform?usp=sf_link

 

„Методически подходи за повишаване на постиженията на учениците при прилагане на модел за НВО по български език и литература за учебната 2020/2021 г. в VII клас“.  

 

13.10.2020 г.

30 учители по БЕЛ, преподаващи в VII клас https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFj5CNcCBmjrKQlcpV5avK7K-wVLkFtw6bBcuZtWa8t9Exeg/viewform?usp=sf_link

 

„Методически подходи за повишаване на постиженията на учениците при прилагане на модел за НВО по български език и литература за учебната 2020/2021 г. в VII клас“.  

14.10.2020 г.

30 учители по БЕЛ, преподаващи в VII клас https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyVb3J2W6u4Wq4F_TnZHlbjNJBDNnVe9fCM_JBIxG72b7djw/viewform?usp=sf_link

 

„Методически подходи за повишаване на постиженията на учениците при прилагане на учебно-изпитната програма за ДЗИ по български език и литература“.  

 

15.10.2020 г.

30 учители по БЕЛ, преподаващи в XII клас https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD9D6-l9Ws2dXPTPsqt41XrxX-w8rq47mAAAjH-I6EhAVUXQ/viewform?usp=sf_link

 

„Методически подходи за повишаване на постиженията на учениците при прилагане на учебно-изпитната програма за ДЗИ по български език и литература“.  

 

16.10.2020 г.

30 учители по БЕЛ, преподаващи в XII клас https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-XWfyHMGVYN9A7fX4pYzyvEf8BdheMJTKGJCfGhwLhCcQpQ/viewform?usp=sf_link

 

Заявки за обученията се приемат до запълване на местата в съответните групи и/или до 07.10.2020 г.

Педагогическите специалисти включени в група за обучение ще получат писмо от РУО – София-град на посочения от тях електронен адрес за кореспонденция.

Моля, директорите на образователните институции да уведомят учителите по български език и литература в поверените им учебни заведения с настоящето писмо и възможността да участват в организираните от РУО – София-град обучения по Национална програма „Квалификация“ – 2020 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД