Обучителен семинар „Европейско гражданско образование“

Изх. № РУО1-21937/01.07.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Институт за публична политика,  вх. № РУО1-20987/25.06.2021 г.,  Ви уведомявам, че от 13.07.2021 г. до 15.07.2021 г. или от 15.07. 2021 г. до 17.07.2021 г. /по избор/,  в хотел „Рила“ в Боровец ще се проведе  обучение по програмата „Европейско гражданско образование“, предназначена за учители, които ще преподават гражданско образование през учебната 2021/2022 г.

Моля за Вашето съдействие относно попълването на формуляра за участие, в срок до 05.07.2021 г.:

https://docs.google.com/forms/d/181STrN5aroKMfHyn0ZBbc49SHU-JxQH-GBjB28oQhT8/edit

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

 

МАРИАНА  ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №  РД 02-1418/25.06.2021 г. на

началника на РУО – София-град