Обща онлайн платформа на ЮНЕСКО – Community of Practice

Изх. № РУО1-8173/10.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-8057/10.04.2020 г., Ви уведомявам, че през втората половина на месец март тази година, е учредена обща онлайн платформа на ЮНЕСКО – Community of Practice  за обмен на опит и добри практики между отделните държави по света, с оглед максимално смекчаване на последиците от прекъсване на учебния процес в реална училищна среда. В Платформата е публикуван списък от разнообразни и специално подбрани дигитални инструменти, предлагащи:

  • ресурси за психологическа подкрепа;
  • системи за управление на дигиталното учене;
  • вградени системи за използване на базови мобилни телефони;
  • системи с подсилена функционалност в офлайн режим;
  • платформи за безплатни онлайн курсове за масово потребление (разработени от университети и компании);
  • учебно съдържание за самостоятелно учене;
  • мобилни приложения за четене;
  • платформи, които поддържат видеоконферентната комуникация в реално време;
  • инструменти за учители за създаване на дигитално учебно съдържание;
  • външни хранилища, предлагащи решения за улесняване и оползотворяване на възможностите за учене в дигитална среда.

 

Списъкът е достъпен на следния линк: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions?utm_source=ED+Newsletters&ut m_campaign=efe984df81-ED_2020_04_EN&utm_medium=email&utm_term=0_2235d51f32-efe984df81-441941017

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД