Обществено обсъждане на национални изпитни програми за трета степен на професионална квалификация

Изх. № РУО1-32896/06.10.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И УЧИЛИЩА

С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с на МОН с № 9105-344/04.10.2021 г., вх. № РУO 1-32499/05.10.2021 г. Ви уведомявам, че имате възможност да се включите в обсъждането на разработените проекти на национални изпитни програми (НИП) за придобиване на трета степен на професионална квалификация. Разработването на проектите на НИП се координира от Министерство на образованието и науката – Дирекция „Професионално образование и обучение“, като са включени и учители от няколко водещи гимназии в съответното професионално направление.

През настоящата учебна година, учениците, които завършват XII клас в професионални паралелки, ще полагат като задължителен държавния изпит за придобиване на професионална квалификация.

Предвид необходимостта от разширяване на обхвата на обсъждане на проектите е от изключителна важност те да стигнат до по-голям кръг от специалисти, които да допринесат със своята експертиза. В тази връзка моля да информирате учителите с необходимия опит за възможностга да участват със свои коментари и становища в процеса на финализиране на тази обемна и отговорна работа преди документите да бъдат утвърдени от министьра на образованието и науката.

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани на посочените мейли в публикуваните за обсъждане проекти на национални изпитни програми на следния линк:  https://www.mon.bg/bg/1000164

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД