Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

Изх. № РУО1-40688/18.12.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с № 02-459/15.12.2023 г., вх. № РУО1-40599/18.12.2023 г. на Управляващия орган (УО) на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО), Ви уведомявам, че същият публикува отново за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Проектът на Насоки за кандидатстване е прецизиран с цел опростяване на цялостния процес по кандидатстване и изпълнение, намаляване на административната тежест и облекчаване на потенциалните бенефициенти.

Проектът на документите е публикуван на интернет страницата на УО на ПО в раздел „Процедури/Процедури в процес на обществено обсъждане“: https://sf.mon.bg/?go=page&pageId=362 и в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion.

Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: [email protected], както и в ИСУН 2020, в срок до 22.12.2023 г. включително.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

/ съгласно заповед № PД02-3235/14.12.2023 г.

на началника на РУО – София-град/