Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Изх. №РУО1-40734/09.12.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО 1-40656/09.12.2021 г. от изпълнителна агенция „Програма за образование“, Ви изпращам информация относно обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР. Целта на процедурата е социална интеграция на уязвими групи чрез създаване на условия за прехода им от средно към висше образование.

Проектът на документи е публикуван на интернет страницата на Управляващия орган на ОПНОИР: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1012 и в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion

Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: [email protected], както и в ИСУН 2020, в срок до 21.12.2021 г., включително.

Предложенията и възраженията не могат да се отнасят до параметри на процедурата, които са част от одобрените от КН на ОНПОИР Методология и критерии за подбор на операция „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“, публикувани на адрес: http://opnoir.bg/?go=committee&p=records (Писмена процедура – м. ноември 2021 г.)

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-2644/30.11.2021 г.

на началника на РУО – София-град/