Общинския кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1- 33230/29.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01 – 483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град и регламентите за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2019/2020 г. (възрастова група IV-VII клас и възрастова група VIII-XII клас), Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по математика за учениците от VIII до XII ще се проведе на 14.12.2019 г. от 09:00 ч. Общинският кръг на олимпиадата по математика за възрастова група IV-VII клас следва да се проведе на дата, определена със заповед на директора на училището, което провежда олимпиадата.

Напомням Ви, че съгласно т. 4 от Раздел I. „Общи положения“ на Приложение №1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, в ученическите олимпиади имат право да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства. Ако в повереното Ви училище няма да се провежда общинския кръг на олимпиадата по математика, следва да създадете необходимата организация за явяване на желаещите ученици в друго училище.

За участие в олимпиадата ученикът, в случай, че има навършени 16 години, или родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място), снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризиране на олимпиадата. (Приложение 1)

В срок до 7 дни преди провеждане на олимпиадата следва със своя заповед да определите училищна комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика, училищна комисия за проверка и оценка на писмените работи, училищна комисия за съставяне на темите и задачите за учениците от IV до VII (ако има участници от тази възрастова група) , както и квесторите, които не могат да бъдат специалисти по математика. Моля да се запознаете с регламентите за организиране и провеждане на ученическата олимпиада по математика през учебната 2019/2020 г. (възрастова група IV-VII клас и възрастова група VIII-XII клас) и да организирате и проведете общинския кръг на олимпиадата по математика при спазване на съответния регламент. (Приложение 2 и Приложение 3)

 Темите със задачи за учениците от VIII до XII клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата в 08.30 часа на 14.12.2019 г. Размножаването на материалите се извършва в училищата, като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на предучилищното и училищното образование. Критериите за разпределение на точките за всяка от задачите за учениците от VIII до XII клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата на 14.12.2019 г. след 15 часа.

 Учениците, желаещи да участват в общинския кръг на олимпиадата по математика от VIII XII клас заемат местата си в 08:30 ч. на 14.12.2019 г.

Продължителност на олимпиадата за всички възрастови групи е 4 астрономически часа.

Всяка писмена работа се проверява и оценява независимо един от друг от двама проверители.

В срок до 7 работни дни от състезателния ден  училищната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците от общинския кръг на олимпиадата по математика изготвя:

– протокол с явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по математика и техните резултати;

– протокол с класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена и техните резултати.

В срок до 7 работни дни от състезателния ден следва да  изпратите протокола с класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена и резултатите на учениците в електронен вид (Приложение 4), подписан с електронен подпис и списък на учениците, които не са подали декларация за информирано съгласие на email: [email protected] .

Контролът по провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика се осъществява от директора на училището.

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата по математика!

 Приложения:

  1. Декларация за информираност и съгласие.
  2. Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2019/2020 година за учениците от IV до VII клас.
  3. Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2019/2020 година (възрастова група VIII-XII клас).
  4. Протокол за класираните за областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2019/2020 година.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД