Общинския кръг на олимпиадите по лингвистика и информатика

Изх. РУО1- 524/05.01.2021г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-411/05.01.2021 г. от главния експерт по математика и главния експерт по информатика и информационни технологии в МОН, Ви уведомявам, че провеждането на общинските кръгове на олимпиадите по лингвистика (на 08.01.2021 г.) и по информатика (на 10.01.2021 г.) се отлага. Своевременно ще бъдете информирани за новите дати.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД