Общински кръг на Националната олимпиада по информатика

Изх. № РУО1-2509/18.01.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2436/18.01.2021 г. от главния експерт по информатика и информационни технологии в МОН, Ви уведомявам, че съгласно план-графика на МОН за провеждане на Националните състезания и олимпиади, общинският кръг на Националната олимпиада по информатика трябваше да бъде проведен до 10 януари 2021 г. В изпълнение на заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването срокът за прилагане на противоепидемичните мерки е удължен до 31 януари 2021 г. Съгласно заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, която регламентира провеждането на общинските кръгове на националните олимпиади и състезания до 2 седмици преди провеждането на областния кръг, общинският кръг на Националната олимпиада по информатика следва да се проведе до 24.01.2021 г.

Националната комисия ще публикува на  http://www.math.bas.bg/infos/ в 14:00 часа на 23 януари 2021 г. (събота) примерните теми за общинския кръг. Тези училищни комисии, които ще ползват публикуваните теми, трябва да организират общинския кръг да започне точно в указания час и ден.

Съгласно заповед № РД-01-20/15.01.2021 г.  на министъра на здравеопазването от 16.01.2021 г. се допуска присъственото провеждане в училищата на „областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се проведат от разстояние в електронна среда“ (т. I, 1, з). Това дава възможност общинският кръг на Националната олимпиада по информатика да бъде проведен присъствено в зали в училищата или дистанционно. Начинът на провеждането се определя от съответната училищна комисия.

За област София-град олимпиадата по информатика ще се проведе на 23 януари 2021 г. от 14:00 часа. Учениците трябва да са заели своите места в училището, в което ще се явяват до 13:30 часа на 23 януари 2021 г.

До 12:00 часа на 19 януари 2021 г. председателят на училищната комисия трябва да изпрати информация за нейния състав, както и да посочи адрес за комуникация до следните адреси: [email protected] и [email protected].

Председателят на училищната комисия получава на 19 януари 2021 г. от старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град списък с учениците, които ще се явят на олимпиадата в училището, както и инструкции за конфигуриране на училищната компютърна мрежа за провеждане на олимпиадата.

След приключване на олимпиадата, председателят на училищната комисия изпраща до 21:00 часа на 23.01.2021 г. информация за неявилите се участници и тези, които не са дали съгласие за публикуване на резултатите им, на следните адреси: [email protected] и [email protected].

Училищната комисия получава от администратора на централизираната оценяваща система резултатите от автоматичната проверка на работите на участниците, явили се в съответното училище. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на явилите се в училището участници и го изпраща до 29.01.2021 г. на електронната поща [email protected] на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град.

Съгласно регламента за провеждане на олимпиадата по информатика, класирането на учениците за участие в областния кръг се изготвя от училищната комисия, в съответствие с резултатите от общинския кръг. Протоколът за класираните участници за областния кръг на олимпиадата се изпраща до 29.01.2021 г. на следните адреси: [email protected] и [email protected].

Напомням за необходимостта от стриктно спазване на противоепидемичните мерки при организирането и провеждането  на олимпиадата.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД