Общински кръг на Националната олимпиада по информатика

Изх. № РУО1-35017/09.12.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информатика, Ви уведомявам, че на 10 януари 2021 г. от 09:00 часа ще се проведе общинският кръг на Националната олимпиада по информатика. По решение на директора на съответното училище общинският кръг на Националната олимпиада по информатика, за който подготовката на изпитните материали се извършва от училищни комисии може да се проведе и на друга дата преди 10.01.2021 г. Съгласно  регламента на олимпиадата Националната комисия е подготвила примерни теми за общинския кръг. Темите ще бъдат достъпни на 10 януари 2021 г. на следните адреси: http://www.math.bas.bg/infos и http://keleved.com/.
Начало на олимпиадата: 09:00 часа. Участниците трябва да заемат местата си най-късно до 08:30 часа.

Всеки ученик, който желае да участва в олимпиадата, трябва задължително да се регистрира най-късно до 24:00 часа на 5 януари 2021 г. в следната регистрационна форма: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6RHVPUJ2G6OhaZ7CdcMOspcL2tccalg5Z0oQcx8Lm7_zTzQ/viewform

Актуална информация за организацията и провеждането на Националната олимпиада по информатика за София-град ще се публикува на адрес: http://sofiacode.com/2020/12/09/noi2021-1/.

 1. В училищата, в които ще се проведе общински кръг, е необходимо да създадете организация за провеждане на олимпиадата, както следва:
  • Със заповед на директора се определя училищна комисия и квестори за организиране и провеждане на олимпиадата /при 5 и повече желаещи ученици от училището да участват в олимпиадата/.
  • До 12:00 часа на 6 януари 2021 г. председателят на училищната комисия трябва да изпрати информация за нейния състав, както и да посочи адрес за комуникация до следните адреси: [email protected] и [email protected].
  • Председателят на училищната комисия получава на 6 януари 2021 г. от старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град списък с учениците, които ще се явят на олимпиадата в училището, както и инструкции за конфигуриране на училищната компютърна мрежа за провеждане на олимпиадата.
  • Училищната комисия подготвя необходимия брой работни места (компютри), според броя на желаещите да се явят ученици, като на тях трябва да бъдат инсталирани препоръчваните от Националната комисия среди за работа и допустимите електронни справочници, публикувани на следния адрес: http://www.math.bas.bg/bantchev/pew/ides.html.
  • След приключване на олимпиадата, педседателят на училищната комисия изпраща до 14:30 часа на 10.01.2021 г. информация за неявилите се участници на адрес [email protected]
  • .
 2. Директорите на училищата, в които има по-малко от 5 желаещи да се явят на олимпиадата ученици следва да ги информират за възможността да се явят в НПМГ, кв. Лозенец, ул. Бигла 52; СМГ, ул. „Искър” 61; Първа частна математическа гимназия, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев“ № 58.
 3. Училищната комисия получава от администратора на централизираната оценяваща система резултатите от автоматичната проверка на работите на участниците, явили се в съответното училище. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на явилите се в училището участници и го изпраща до 15.01.2021 г. на електронната поща [email protected] на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град.
 4. Съгласно регламента за провеждане на олимпиадата по информатика, класирането на учениците за участие в областния кръг се изготвя от училищната комисия, в съответствие с резултатите от общинския кръг. Протоколът за класираните участници за областния кръг на олимпиадата се изпраща до 18.01.2021 г. на следните адреси: [email protected] и [email protected]

Приложения:

 1. Регламент на олимпиада по информатика.
 2. Протокол за класираните за областен кръг на олимпиадата по информатика за учебната 2020/2021 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД