Общински кръг на Национална олимпиада по информационни технологии

Изх. № РУО1-34992/09.12.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за  организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информационни технологии, Ви уведомявам, че съгласно Регламента на Националната олимпиада по информационни технологии,  всеки ученик, желаещ да участва в общински кръг на олимпиадата, трябва да регистрира своя идеен проект на адрес http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg до 5 януари 2021 година. При регистрацията  на проектите се пише на български език и в полето за област внимателно се попълва София-град, тъй като областта не може да се редактира след успешно приключила регистрация.
Администраторът на сайта http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg изпраща до РУО – София-град списък на всички регистрирани проекти от областта на 08.01.2021 г.
Училищните комисии изпращат на Националнат природо-математическа гимназия-училище координатор за олимпиадата, протоколите /във формат Excel/ с допуснатите от тях до областен кръг проекти по електронен път, на адрес [email protected]  и до старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, на адрес [email protected] на 14.01.2021 г.
Училището-координатор изпраща на Националната комисия обобщен протокол с допуснатите до областен кръг проекти на 18.01.2021 г. Обобщеният протокол се изпраща на Националната комисия по електронен път на адрес: [email protected].

Приложения:

  1. Регламент на Националната олимпиада по информационни технологии.
  2. График за провеждане на Националната олимпиада по информационни технологии.
  3. Протокол с допуснатите от училищната комисия проекти до областен кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД