Общински кръг на Национална олимпиада по информационни технологии

Изх. № РУО1-40885/10.12.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информационни технологии, Ви уведомявам, че всеки ученик, желаещ да участва в общинския кръг на олимпиадата, трябва да регистрира своя идеен проект на адрес https://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/registration до 5 януари 2022 година. При регистрацията на проектите се пише на български език и в полето за област внимателно се попълва София-град, тъй като областта не може да се редактира след успешно приключена регистрация.
Училищните комисии изпращат на 10.01.2022 г.  по електронен път на НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ – училище-координатор на олимпиадата, на адрес [email protected] и на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, на адрес [email protected], протоколите /във формат Excel/ с допуснатите от тях до областен кръг проекти.

Училището-координатор изпраща на 12.01.2022 г. на Националната комисия, на адрес [email protected] и на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, на адрес [email protected], обобщен протокол с допуснатите до областен кръг проекти.

Напомням, че съгласно т. 4 от Раздел I. „Общи положения“ на Приложение № 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, в ученическите олимпиади имат право да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства.

За участие в олимпиадата ученикът, в случай че има навършени 16 години, или родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място), снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризиране на олимпиадата. (Приложение 3, Приложение 4)

Контрол по провеждане на общинския кръг на олимпиадата по информационни технологии се осъществява от директора на училището.

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата по информационни технологии!

 

Приложения:

  1. Регламент на Националната олимпиада по информационни технологии.
  2. Протокол с допуснатите от училищната комисия проекти до областен кръг.
  3. Декларация за информираност и съгласие за ученици над 16 години.
  4. Декларация за информираност и съгласие за ученици под 16 години.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-2644/30.11.2021 г.

на началника на РУО – София-град/