Общински кръг на Национална олимпиада по информатика

Изх. № РУО1-43084/08.12.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информатика, Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по информатика ще се проведе на 07 януари 2023 г. от 08:30 часа.

По решение на директора на съответното училище общинският кръг на Националната олимпиада по информатика, за който подготовката на изпитните материали се извършва от училищни комисии, може да се проведе и на друга дата преди 07.01.2023 г. Съгласно  регламента на олимпиадата Националната комисия е подготвила примерни теми за общинския кръг. Темите ще бъдат достъпни на 07 януари 2023 г. в 8:30 часа на следните адреси: http://www.math.bas.bg/infos и http://keleved.com/. Тези училищни комисии, които ще ползват публикуваните от Националната комисия теми, трябва да организират общинския кръг да започне точно в указания час и ден.

Начало на олимпиадата: 08:30 часа. Участниците трябва да заемат местата си най-късно до 08:10 часа.

Всеки ученик, който желае да участва в олимпиадата, трябва задължително да се регистрира най-късно до 12:00 часа на 3 януари 2023 г. в следната регистрационна форма: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsYDRy1wlfP3mI9zAcB4JOgBHNKwjqC92WHT6Ld6hN-jtINg/viewform.

Актуална информация за организацията и провеждането на Националната олимпиада по информатика за София-град ще се публикува на адрес: https://sofiacode.com.

  1. В училищата, в които ще се проведе общински кръг, е необходимо да създадете организация за провеждане на олимпиадата, както следва:

1.1. Със заповед на директора се определя училищна комисия, квестори и проверители за организиране, провеждане на олимпиадата /при 5 и повече желаещи ученици от училището да участват в олимпиадата/ и проверка на изпитните работи.

1.2. До 12:00 часа на 5 януари 2023 г. председателят на училищната комисия трябва да изпрати информация за нейния състав, както и да посочи адрес за комуникация до следните адреси: [email protected] и [email protected].

1.3. Председателят на училищната комисия получава на 6 януари 2023 г. от старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град списък с учениците, които ще се явят на олимпиадата в училището, както и инструкции за конфигуриране на училищната компютърна мрежа за провеждане на олимпиадата.

1.4. Училищната комисия подготвя необходимия брой работни места (компютри), според броя на желаещите да се явят ученици, като на тях трябва да бъдат инсталирани препоръчваните от Националната комисия среди за работа и допустимите електронни справочници, публикувани на следния адрес: http://www.math.bas.bg/infos.

1.5. След приключване на олимпиадата, председателят на училищната комисия изпраща до 14:30 часа на 07.01.2023 г. информация за неявилите се участници на адрес: [email protected].

  1. Директорите на училищата, в които има по-малко от 5 желаещи да се явят на олимпиадата ученици следва да ги информират за възможността да се явят в някое от училищата-домакини: НПМГ, кв. Лозенец, ул. Бигла 52; СМГ, ул. „Искър” 61; Първа частна математическа гимназия, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев“ № 58.
  2. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на явилите се и класираните за областния кръг на олимпиадата участници и го изпраща до 13.01.2023 г. на електронната поща [email protected] на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град и на адрес: [email protected].

Контрол по провеждане на общинския кръг на олимпиадата по информатика се осъществява от директора на училището.

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата по информатика!

Приложения:

  1. Регламент на Националната олимпиада по информатика.
  2. Декларация за информираност и съгласие за ученици над 16 години.
  3. Декларация за информираност и съгласие за ученици под 16 години.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД