Общински кръг на Национална олимпиада по история и цивилизации

Изх. № РУО1-40851/19.12.2023 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед №РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед №РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед №РД09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед №РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена и допълнена със заповед №РД01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед №РД01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по история и цивилизации, Ви уведомявам, че олимпиадата по история и цивилизации се провежда в три кръга – общински, областен и национален. В първите два кръга имат право да участват ученици от V до XII клас, а в третия кръг – ученици от VII, X и XII клас.

Общинският кръг на Националната олимпиада по история и цивилизации следва да се проведе до 14 януари 2024 г. За участие в областния кръг се допускат ученици, които са получили не по-малко от 60 точки на общинския кръг.

В срок до 23.01.2024 г. е необходимо да изпратите на 18. СУ – училище координатор, на имейл: olimpiada@18sou.net:

 1. Протокол на класираните за областния кръг ученици и техните резултати по класове, подписан с електронен подпис от директора на училището.
 2. Списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т. е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите от олимпиадата на съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо с имената на ученика.

Данните на класираните за областния кръг ученици се попълват задължително по класове и на следните линкове:

 • за V клас клас:

https://docs.google.com/forms/d/1rdZ2RsywIXaEHl8QLk7EPqSQYuyUypvlabozAgWdLWA/edit

 • за VI клас клас:

https://docs.google.com/forms/d/1H8_d4hZAcMY668XSmvAXCQzyq0yW50D30u6-sMKSMYk/edit

 • за VII клас клас:

https://docs.google.com/forms/d/1CcRg5zfrqgRp8z4l0E2GhzOWjl5iJwaz08wDKdchWic/edit

 • за VIII клас:

https://docs.google.com/forms/d/13wdl5rtm7EHpT_xlrdMEnUperh8142auXe8X5-5IoS0/edit

 • за IX клас:

https://docs.google.com/forms/d/13LJK9h33aOhMLYbgdYt2kozNWqAPfAwIp1WdZ_MwwII/edit

 • за IX клас с интензивно изучаване на чужд език:

https://docs.google.com/forms/d/1xQSozZpFDmPNSVgI_G1PI7XhIsx2JHP2LAAqWlrZkn0/edit

 • за X клас:

https://docs.google.com/forms/d/1Ry2rP81YgK8H7wD53m1VyUHZmWelre1Hdomup1nVXu8/edit

 • за XI клас:

https://docs.google.com/forms/d/1HgiS6RXE2adl00CP2XC3iEwjmPTvQ1T_OguXQqd96LE/edit

 • за XII клас:

https://docs.google.com/forms/d/1n-RIemNzMZ7mG0_26h2X2Mg7isKsUSarAg3bhhzt9_U/edit

Информация за разпределение на учениците за явяване на областния кръг в съответното училище домакин ще получите след окончателното уточняване на броя на класираните ученици.

Информация за организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации за учебната 2023/2024 година ще бъде публикувана на сайта на 18. СУ – https://18sou.net  в рубрика „Олимпиада по история и цивилизации“.

 

Приложения:

 1. Декларация за информираност и съгласие за ученици под 16 години.
 2. Декларация за информираност и съгласие за ученици над 16 години.
 3. Протокол за класираните за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО – СОФИЯ-ГРАД

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-3235/14.12.2023 г.на началника на РУО – София-град)