Общински кръг на Национална олимпиада по информационни технологии

Изх. № РУО1- 35348/ 20.12.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01 – 483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата, Ви уведомявам, че съгласно регламента на Националната олимпиада по информационни технологии,  всеки ученик, желаещ да участва в общински кръг на олимпиадата, трябва да регистрира своя идеен проект на адрес http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg до 10 януари 2020 година. При регистрацията  на проектите се пише на български език и в полето за област внимателно се попълва София-град, т.к. областта не може да се редактира след успешно приключила регистрация.
Администраторът на сайта http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg изпраща до РУО – София-град списък на всички регистрирани проекти от областта на 13.01.2020 г.
Училищните комисии изпращат на НПМГ – училище координатор за олимпиадата, протоколите /във формат Excel/ с допуснатите от тях до областния кръг проекти по електронен път на адрес [email protected]  и до старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град на адрес [email protected] на 25.01.2020 г.
Училищата-координатори изпращат на националната комисия протоколите с допуснатите до областния кръг проекти на 30.01.2020 г.

Приложения:
1. Регламент на Националната олимпиада по информационни технологии
2. Протокол с допуснатите от училищната комисия  проекти до областния кръг

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД