Общински кръг на Национално състезание „Ключът на музиката“

Изх. №РУО1-2372/14.01.2022 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г на министъра на образованието и науката и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по музика „Ключът на музиката“ за ученици от IV, V, VI, VII и X клас, Ви уведомявам, че на 21 януари 2022 г. от 10:00 часа ще се проведе общинският кръг на Националното състезание по музика „Ключът на музиката“. Изпитните материали за провеждането на състезанието (бланка за попълване на отговорите и решаване на задачите, звуков файл, ключ с верните отговори, Протоколи 1 и Протокол 2) ще бъдат достъпни в деня на състезанието чрез информационната система на адрес: https://competitions.mon.bg. За вход в информационната система директорите на училищата следва да ползват служебния си имейл от edu.mon.bg

Училищата, които са участвали в състезанието, следва в срок до 01.02.2022 г. да изпратят съгласно регламента на състезанието протокол за явилите се участници на общинския кръг с техните резултати и протокол за класираните за областния кръг ученици с техните резултати, сканирани и заверени с подпис и печат от директора на училището, в МОН, на електронен адрес: [email protected], а така също и до РУО – София-град на електронен адрес: [email protected]. Посочените документи се изпращат и във формат WORD.

Желая успех на всички участници!

 

Приложения:

  1. Регламент на Национално състезание „Ключът на музиката“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД