Общински кръг на Национално състезание „Лаборатория за изкуство“

Изх. № РУО1-9148/28.02.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Лаборатория за изкуство“ за учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че общинският кръг на състезанието ще се проведе на 5 март 2022 г. от 09:00 часа.

Изпитните материали за провеждането на състезанието, критериите и системата за оценяване, Протокол 1 (№1.1. за явилите се ученици и №1.2. за класираните за областен кръг ученици по образец от МОН) ще бъдат достъпни в деня на състезанието чрез информационната система на адрес: https://competitions.mon.bg. За вход в информационната система директорите на училищата следва да ползват служебния си имейл от edu.mon.bg.

Училище координатор на Националното състезание „Лаборатория за изкуство“ е 51. СУ „Елисавета Багряна“, район Красно село, ул. „Софийски герой“ № 28.

Училищата, които са участвали в състезанието следва в срок до 7 работни дни от състезателния ден да изпратят съгласно регламента на състезанието протокол за явилите се участници на общинския кръг с техните резултати и протокол за класираните за областния кръг ученици с техните резултати, сканирани и заверени с подпис и печат от директора на училището, в МОН, на електронен адрес: [email protected], а така също и до РУО – София-град на електронен адрес: [email protected]: Посочените документи се изпращат и във формат Excel.

В срок до 7 работни дни от състезателния ден директорът на училището изпраща на електронен адрес: [email protected] до директора на 51. СУ следната информация: подписан с електронен подпис протокол за класираните за областен кръг ученици и техните резултати и списък на учениците, които не са изразили съгласие за публикуване на личните им данни.

 

Приложения:

  1. Регламент на Националното състезание „Лаборатория за изкуство“.
  2. Декларация за информираност и съгласие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД 02-554/23.02.2022 г.

на началника на РУО – София-град)