Общински кръг на Национално състезание „Ключът на музиката“

Изх. № РУО1-424/06.01.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед №РД09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед №РД09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед №РД09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед №РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед №РД01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг и Регламента за организиране и провеждане на националното състезание по музика „Ключът на музиката“ за ученици от IV, V, VI, VII и X клас, Ви уведомявам, че на 20 януари 2023 г. от 10:00 ч. ще се проведе общинският кръг на Националното състезание по музика „Ключът на музиката“.

Изпитните материали за провеждането на състезанието (бланка за попълване на отговорите и решаване на задачите, звуков файл, ключ с верните отговори, Протокол 1 и Протокол 2) ще бъдат достъпни в деня на състезанието чрез информационната система на адрес: https://competitions.mon.bg. За вход в информационната система директорите на училищата следва да ползват служебния си имейл от edu.mon.bg.

Училищата, които са участвали в състезанието, следва в срок до 02.02.2023 г. да изпратят съгласно регламента на състезанието протокол за явилите се участници на общинския кръг с техните резултати и протокол за класираните за областния кръг ученици с техните резултати във формат WORD, а така също и сканирани и заверени с подпис и печат от директора на училището, в МОН, на електронен адрес: [email protected]. Посочените документи се изпращат и до РУО – София-град на електронен адрес: [email protected].

Напомням, че контролът по провеждане на общинския кръг на олимпиадите се осъществява от директора на училището при спазване на утвърдения график.

Желая успех на всички участници!

 

Приложение:

  1. Регламент на Национално състезание „Ключът на музиката“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД