Общински кръг на Национално състезание „Лаборатория за изкуство“

Изх. № РУО1-4180/16.02.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед №РД09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед №РД09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед №РД09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед №РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед №РД01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед №РД01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град, заповед №РД01-727/28.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания през учебната 2022/2023 г., допълнена със заповед №РД01-72/10.02.2023 г. на началника на РУО – София-град, и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Лаборатория за изкуство“ за учебната 2022/2023 г., Ви уведомявам, че на 25 февруари 2023 г. от 14:00 ч. ще се проведе общинският кръг на Националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“.

Изпитните материали за провеждането на състезанието, критериите и системата за оценяване, Протокол №1.1. за явилите се ученици и Протокол №1.2. за класираните за областен кръг ученици (по образец от МОН), ще бъдат достъпни в деня на състезанието чрез информационната система на адрес: https://competitions.mon.bg. За вход в информационната система директорите на училищата следва да ползват служебния си имейл от edu.mon.bg. На 22 февруари 2023 г. училището следва да направи проверка на достъпа до платформата и страницата на състезанието „Лаборатория за изкуство“, както и за възможността за достъп до качените файлове (протоколи за общинския кръг, декларация за безпристрастност и поверителност и декларация за информираност и съгласие).

Училищата, които са участвали в състезанието следва в срок до 7 работни дни от състезателния ден да изпратят протокол за явилите се участници на общинския кръг с техните резултати и протокол за класираните за областния кръг ученици с техните резултати, заверени с подпис и печат от директора на училището, сканирани във формат PDF, както и във формат Excel, в МОН на електронен адрес: [email protected]. Посочените документи се изпращат и до РУО – София-град на електронен адрес: [email protected].

В срок до 7 работни дни от състезателния ден директорът на училището изпраща на електронен адрес: [email protected] до директора на 51. СУ „Елисавета Багряна“ – училище координатор, следната информация: подписан с електронен подпис протокол на класираните за областния кръг ученици и техните резултати във формат Exсel и списък на учениците, които не са изразили съгласие за публикуване на личните им данни.

 

Приложение:

  1. Регламент на Националното състезание „Лаборатория за изкуство“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД