Общински кръг на Национално състезание по БДП

Изх. № РУО1-1849/22.01.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед №РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед №РД09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед №РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката  /консолидирана версия/, заповед №РД01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена и допълнена със заповед №РД01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата /БДП/ през учебната 2023/2024 година, Ви уведомявам, че училищният кръг на състезанието следва да се проведе до 15.03.2024 г.

Директорът на училището определя в своя заповед комисия по организиране и провеждане на училищния кръг на състезанието, главен ръководител, график, място на провеждане на техническа конференция, квестори, техническо и медицинско лице. Училищната комисия изготвя писмения и практическия тест; проверява и оценява писмените тестове на отборите; оценява изпълнението на практическия тест; извършва класирането на училищните отбори; изготвя протокол за класираните отбори по образец с техните резултати. Контролът по организирането и провеждането на училищния кръг се осъществява от директора на училището.

Право на участие в състезанието имат училищни отбори, формирани от ученици, разпределени според степените и етапите на училищното образование, както следва: Първа състезателна група – ученици от V до VII клас. Втора състезателна група – ученици от VIII до X клас.

Училищните отбори от Първа състезателна група включват две момичета и две момчета с минимум по един ученик от V, VI и VII клас. Не се предвиждат резервни състезатели към отборите.

Училищните отбори от Втора състезателна група включват четири състезатели (девойки и юноши) с минимум по един ученик от VIII, IX и X клас. Допуска се участието на отбори само от девойки или само от юноши, ако в училището се обучават само ученици от единия пол. Не се предвиждат резервни състезатели към отборите.

Директорът на училището със своя заповед определя ръководител на отбора, който притежава квалификация по методика на обучението по БДП.

Кръгът от състезанието се провежда в две части – писмен тест и практически тест.

Участието в писмения тест е отборно. За Първа състезателна група времето за решаване на теста е 25 минути. Форматът на теста съдържа 25 въпроса със затворен отговор и свободни с кратък отговор, разработени в съответствие с учебното съдържание, утвърдено в програмите за обучение по БДП за учениците от V, VI и VII клас. За втора състезателна група времето за решаване на теста е 30 минути. Форматът на теста съдържа 30 въпроса със затворен отговор и свободни с кратък отговор, разработени в съответствие с учебното съдържание, утвърдено в програмите за обучение по БДП за VIII, IX и X клас.

Времетраенето на практическия тест за всеки състезател от всяка възрастова група е до 15 минути. Участието в практическия тест е индивидуално – от по двама състезатели от всеки отбор, както следва: в Първа състезателна група – момче и момиче, без значение на класа, в който се обучават; във Втора състезателна група – двама състезатели, без значение на класа, в който се обучават и пола им. До 30 минути преди началото на практическия тест всеки отбор има право на пробно преминаване по състезателното трасе по график, определен от главния ръководител на състезанието. Всеки състезател е екипиран задължително със защитни каска, налакътници, наколенки и със светлоотразителна жилетка. Велосипедите, които се използват в практическия тест на съответния кръг, са еднотипни за всеки отбор с размер на колелата от 24 до 26,5 инча и се осигуряват от училището домакин на всеки от кръговете.

Училищния кръг се провежда в един състезателен ден. Допуска се провеждането му и в работен ден от седмицата, но само в неучебно време.

Отборите, класирани на първо място на училищния кръг, придобиват право за участие в областния кръг.

С оглед организацията и провеждането на областния кръг на Националното състезание по БДП, в срок до 26.03.2024 г. следва да изпратите на 40. СУ „Луи Пастьор“ – училище координатор, на електронна поща: [email protected], и на Кирил Славчев – старши експерт по ОНГОР в РУО – София-град, на електронна поща: [email protected], информация за класираните на първо място от всяка състезателна група отбори.

При възникнали въпроси: Кирил Славчев – старши експерт по ОНГОР, тел: 0886 025 916 .

 

Приложение:

  1. Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание по БДП.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД