Общински кръг на Национално състезание по компютърно моделиране

Изх. № РУО 1-34869/08.12.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на национални състезания по професии през учебната 2020/2021 година, Ви уведомявам, че общинският кръг на Националното състезание по компютърно моделиране се отлага за 06.02.2021 г. По решение на директора на съответното училище общинският кръг на Националното състезание по компютърно моделиране, за който подготовката на изпитните материали се извършва от училищни комисии може да се проведе и на друга дата преди 06.02.2021 г.

Националната комисия ще подготви примерни теми, които при желание могат да бъдат ползвани от училищните комисии за провеждане на общинския кръг. Темите ще бъдат достъпни на адрес: http://www.math.bas.bg/infos/ на 06 февруари 2021 г. половин час преди началото на състезанието. Училищните комисии, които ще ползват примерните теми на Националната комисия трябва да започнат състезанието с начален час точно 09:00 на 06.02.2021 г., като участниците трябва да заемат местата си най-късно до 08:30 часа.

Напомням, че контролът по провеждането на общинския кръг се осъществява от директора на училището.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД