Общински кръг на олимпиадата по лингвистика

Изх. № РУО1-3185/26.01.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., № РД 09-3263/16.11.2020 г., № РД 09-3313/18.11.2020 г., № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град и регламентa за организиране и провеждане на олимпиадата по лингвистика през учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на 29.01.2021 г. (петък) от 14.00 часа в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 60.

 

Ако има промяна в заявките за участие следва да се изпратят от директора на училището, в което се обучава ученикът до 28.01.2021 г. на електронен адрес [email protected]. Заявката трябва да съдържа името на училището, имената и класовете на учениците, желаещи да се явят на олимпиадата и имената на определените със заповед на директора на училището квестори /на всеки 5 заявени участници се определя по един квестор/.

Учениците следва да се явят на 29.01.2021 г. с лична карта или ученическа книжка в Първа АЕГ, бул. „Княз Александър Дондуков“№ 60 и да заемат местата си до 13.30 часа.

За областния кръг на олимпиадата по лингвистика се класират учениците, получили поне 75% от максималния брой точки.

 

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД