Общински кръг на олимпиадата по лингвистика

Изх. № РУО1-36349/29.12.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., № РД 09-3263/16.11.2020 г., № РД 09-3313/18.11.2020 г., № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град и регламентa за организиране и провеждане на олимпиадата по лингвистика през учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на 08.01.2021 г. (петък) от 14.00 часа в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 60.

 

Общинският кръг на олимпиадата по лингвистика се провежда в четири групи:V-VII, VIII-IX, X-XI и XII клас.

 

Допуска се явяване на ученик в по-висока състезателна група. За целта е необходимо подаване на декларация до директора на училището домакин до 5 работни дни преди провеждане на общинския кръг на олимпиадата по лингвистика, подписана от родител/настойник. Участието в по-висока състезателна група започва от общинския кръг на олимпиадата и продължава във всеки следващ кръг, както и в националното състезание. Не се разрешава промяна на състезателната група при участие на ученика в различните кръгове на олимпиадата и националното състезание през учебната 2020/2021 година.

 

За участието си в олимпиадата ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава в училището, в което се обучава декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас), снимки и/или видео с негово участие за целите и популяризирането на олимпиадата. (Приложение 1) Директорът на училището, в което се обучава ученикът изпраща оригинала на декларацията на директора на Първа АЕГ.

 

Времето за работа е 4 часа.

 

Заявки за участие следва да се изпратят от директора на училището, в което се обучава ученикът до 05.01.2021 г. на електронен адрес [email protected]. Заявката трябва да съдържа името на училището, имената и класовете на учениците, желаещи да се явят на олимпиадата и имената на определените със заповед на директора на училището квестори /на всеки 5 заявени участници се определя по един квестор/.

Учениците следва да се явят на 08.01.2021 г. с лична карта или ученическа книжка в Първа АЕГ, бул. „Княз Александър Дондуков“№ 60 и да заемат местата си до 13.45 часа.

За областния кръг на олимпиадата по лингвистика се класират учениците, получили поне 75% от максималния брой точки.

 

Със своя заповед директорът на Първа АЕГ определя училищна комисия за организиране и провеждане и комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците на общинския кръг на олимпиадата по лингвистика.

 

В срок до 19.01.2021 г. училищната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците на общинския кръг на олимпиадата по лингвистика изготвя:

– протокол с явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по лингвистика и техните резултати;

– протокол с класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена и техните резултати.

 

Оригиналите на протоколите, писмените работи и декларациите за информираност и съгласие на учениците се съхраняват в Първа АЕГ до края на учебната година.

 

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата.

 

 

Приложения:

  1. Регламент за организирането и провеждането на ученическата олимпиада по лингвистика през учебната 2020/2021 г.
  2. Декларация за информираност и съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИВАН ЙОВЧЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-2695/09.12.2020 г.

на началника на РУО – София-град/