Общински кръг на олимпиадата по математика

Изх.№ РУО1 – 33279/23.11.20г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01 – 440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град и регламентите за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2020/2021 г. (възрастова група IV-VII клас и възрастова група VIII-XII клас), Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 12.12.2020 г. от 09:00 ч.

 

Напомням Ви, че съгласно т. 4 от Раздел I. „Общи положения“ на Приложение №1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката в ученическите олимпиади имат право да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства. Ако в повереното Ви училище няма да се провежда общинският кръг на олимпиадата по математика, следва да създадете необходимата организация за явяване на желаещите ученици в друго училище.

За участие в олимпиадата ученикът, в случай че има навършени 16 години, или родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място), снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризиране на олимпиадата. (Приложение 1)

В срок до 7 дни преди провеждане на олимпиадата следва със своя заповед да определите училищна комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика, училищна комисия за проверка и оценка на писмените работи, училищна комисия за съставяне на темите и задачите за учениците от V до VII (ако има участници от тази възрастова група) , както и квесторите, които не могат да бъдат специалисти по математика. Моля да се запознаете с регламентите за организиране и провеждане на ученическата олимпиада по математика през учебната 2020/2021 г. (възрастова група IV-VII клас и възрастова група VIII-XII клас) и да организирате и проведете общинския кръг на олимпиадата по математика при спазване на съответния регламент. (Приложение 2 и Приложение 3)

Темите със задачи за учениците от IV клас и от VIII до XII клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата в 08.30 часа на 12.12.2020 г. Размножаването на материалите се извършва в училищата, като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на предучилищното и училищното образование. Критериите за разпределение на точките за всяка от задачите за учениците IV клас и от VIII до XII клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата на 12.12.2020 г. след 15 часа.

Учениците, желаещи да участват в общинския кръг на олимпиадата по математика, заемат местата си в 08:30 ч. на 12.12.2020 г.

Продължителността на олимпиадата за всички възрастови групи е 4 астрономически часа.

Всяка писмена работа се проверява и оценява независимо един от друг от двама проверители.

В срок до 7 работни дни от състезателния ден  училищната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците от общинския кръг на олимпиадата по математика изготвя:

– протокол с явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по математика и техните резултати;

– протокол с класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена и техните резултати.

В срок до 7 работни дни от състезателния ден следва да  изпратите протокола с класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена и резултатите на учениците в електронен вид (Приложение 4), подписан с електронен подпис, и списък на учениците, които не са подали декларация за информирано съгласие, на email: [email protected] .

Контролът по провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика се осъществява от директора на училището.

Провеждането на олимпиадата следва да е съобразено с епидемиологичната обстановка, като се спазват всички мерки.

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата по математика!

 

Приложения:

  1. Декларация за информираност и съгласие.
  2. Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2020/2021 година за учениците от IV до VII клас.
  3. Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2020/2021 година (възрастова група VIII-XII клас).
  4. Протокол за класираните за областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2020/2021 година.

 

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ – ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1972/13.11.2020 г.

на министъра на образованието и науката)