Общински кръг на олимпиадата по математика

Изх. РУО 1-34559/04.12.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134 от 28.08.2020 г., изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., № РД 09-3263/16.11.2020 г., № РД 09-3313/18.11.2020 г., №РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по математика се отлага за 16.01.2021 г. от 09.00 ч. По решение на директора на съответното училище общинският кръг на олимпиадата по математика за класовете от V до VII, за които подготовката на изпитните материали се осъществява от училищни комисии може да се проведе и на друга дата или час.

Напомням, че в изпълнение на Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания общинският кръг на ученическите олимпиади се провежда в българските общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства. Контролът по провеждането на общинския кръг се осъществява от директора на училището.

Приложение: заповед № РД09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД