Общински кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-37478/15.11.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, на заповед № РД 09-3971/29.10.2021 г. на министъра на образованието и науката относно провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика и регламентите за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2021/2022 г. (възрастова група IV-VII клас и възрастова група VIII-XII клас), Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 11.12.2021 г. (събота) от 09:00 ч.

Напомням, че съгласно т. 4 от Раздел I. „Общи положения“ на Приложение № 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, в ученическите олимпиади имат право да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства. Ако в повереното Ви училище няма да се провежда общински кръг на олимпиадата по математика, следва да създадете необходимата организация за явяване на желаещите ученици в друго училище.

За участие в олимпиадата ученикът, в случай че има навършени 16 години, или родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място), снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризиране на олимпиадата. (Приложение 1, Приложение 2)

В срок до 7 дни преди провеждане на олимпиадата следва със своя заповед да определите училищна комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика, училищна комисия за проверка и оценка на писмените работи, училищна комисия за изготвяне на темите и задачите за учениците от V и VI (ако има участници от тази възрастова група) , както и квесторите, които не могат да бъдат специалисти по математика. Моля да се запознаете с регламентите за организиране и провеждане на ученическата олимпиада по математика през учебната 2021/2022 г. (възрастова група IV-VII клас и възрастова група VIII-XII клас) и да организирате и проведете общинския кръг на олимпиадата по математика при спазване на съответния регламент (Приложение 3 и Приложение 4).

Темите със задачи за учениците от IV клас и от VII до XII клас ще бъдат изпратени на официалните електронни пощи на училищата до 08.30 часа на 11.12.2021 г. Размножаването на материалите се извършва в училищата, като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на предучилищното и училищното образование. Критериите за разпределение на точките за всяка от задачите за учениците IV клас и от VII до XII клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата на 11.12.2021 г. след 15.00 часа.

Учениците, желаещи да участват в общинския кръг на олимпиадата по математика, заемат местата си до 08:30 ч. на 11.12.2021 г.

Продължителността на олимпиадата за всички възрастови групи е 4 астрономически часа.

Всяка писмена работа се проверява и оценява независимо един от друг от двама проверители.

В срок до 7 работни дни от състезателния ден  училищната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците от общинския кръг на олимпиадата по математика изготвя:

– протокол с явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по математика и техните резултати;

– протокол с класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена и техните резултати.

В срок до 7 работни дни от състезателния ден следва да  изпратите протокола с класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена и резултатите на учениците в електронен вид (Приложение 5), подписан с електронен подпис, на email: [email protected] . Моля в Приложение 5 да се попълнят имената /не фиктивния номер/ на учениците, които не са подали декларация за съгласие за публикуване на резултатите.

Контролът по провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика се осъществява от директора на училището.

Провеждането на олимпиадата следва да е съобразено с епидемичната обстановка в страната, като се спазват всички противоепидемични мерки.

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата по математика!

 

Приложения:

  1. Декларация за информираност и съгласие над 16 год.
  2. Декларация за информираност и съгласие под 16 год.
  3. Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2021/2022 година за учениците от IV до VII клас.
  4. Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2021/2022 година (възрастова група VIII-XII клас).
  5. Протокол за класираните за областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2021/2022 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД