Общински кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-40081/07.11.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика, Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата математика ще се проведе на 10.12.2022 г.(събота) от 09:00 ч.

Напомням Ви, че съгласно т. 4 от Раздел I. „Общи положения“ на Приложение №1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, в ученическите олимпиади имат право да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства. Ако в повереното Ви училище няма да се провежда общинският кръг на олимпиадата по математика, следва да създадете необходимата организация за явяване на желаещите ученици в друго училище.

За участие в олимпиадата ученикът, в случай че има навършени 16 години, или родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място), снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризиране на олимпиадата. (Приложение 1 и 2)

В срок до 7 дни преди провеждане на олимпиадата следва със своя заповед да определите училищна комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика, училищна комисия за проверка и оценка на писмените работи, училищна комисия за съставяне на темите със задачи и критериите за проверка и оценка за учениците от V и VI клас (ако има участници от тази възрастова група) , както и квесторите, които не могат да бъдат специалисти по математика. Моля да се запознаете с регламентите за организиране и провеждане на ученическата олимпиада по математика през учебната 2022/2023 г. (възрастова група IV-VII клас и възрастова група VIII-XII клас) и да организирате и проведете общинския кръг на олимпиадата по математика при спазване на съответния регламент. (Приложение 3 и Приложение 4)

Темите със задачи за учениците от IV клас и от VII до XII клас ще бъдат изпратени на официалните електронни пощи на училищата до 08.30 часа на 10.12.2022 г. Размножаването на материалите се извършва в училищата, като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на предучилищното и училищното образование. Критериите за разпределение на точките за всяка от задачите за учениците IV клас и от VII до XII клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата на 12.12.2022 г. Моля в деня на олимпиадата да следите официалната електронна поща на училището.

Учениците, желаещи да участват в общинския кръг на олимпиадата по математика, заемат местата си до 08:30 ч. на 10.12.2022 г.

Продължителността на олимпиадата за всички възрастови групи е 4 астрономически часа.

Всяка писмена работа се проверява и оценява независимо един от друг от двама проверители.

В срок до 7 работни дни от състезателния ден училищната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците от общинския кръг на олимпиадата по математика изготвя:

– протокол с явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по математика и техните резултати;

– протокол с класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена и техните резултати.

В срок до 7 работни дни от състезателния ден следва да  изпратите протокола с класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена и резултатите на учениците в електронен вид (Приложение 5), подписан с електронен подпис, на email: [email protected] . Моля в Приложение 5 да се попълнят имената, а не фиктивния номер на учениците, които не са подали декларация за съгласие за публикуване на резултатите.

Контролът по провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика се осъществява от директора на училището.

За въпроси свързани с организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика, можете да се обръщате към:

  • за възрастова група IV клас – Мариана Георгиева – старши експерт за ОНЕ в РУО – София-град, тел. 0886049008.
  • за възрастова група от V до XII клас – Лидия Гавраилова – старши експерт по математика в РУО – София-град, тел. 0886048944.

 

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата по математика!

 

Приложения:

 

  1. Декларация за информираност и съгласие за ученици под 16 години.
  2. Декларация за информираност и съгласие за ученици над 16 години.
  3. Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2022/2023 година за учениците от IV до VII клас.
  4. Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2022/2023 година (възрастова група VIII-XII клас).
  5. Протокол за класираните за областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2022/2023 година.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-947/24.10.2022 г.

на министъра на образованието и науката)