Общински кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-36087/06.11.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД 09- 3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, заповед № РД01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г. и Регламентите за организиране и провеждане на олимпиадата по математика за учениците от IV до XII клас, Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 09.12.2023 г. (събота) от 09:00 ч.

За участието си в олимпиадата ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава в училището, в което се обучава декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас), снимки и/или видео с негово участие за целите и популяризирането на олимпиадата. При липса на изрично изразено съгласие резултатите от олимпиадата на съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо с имената на ученика. Фиктивният номер се предоставя на ученика от училището, в което се обучава.

Темите със задачи за учениците от IV клас и от VII до XII клас ще бъдат изпратени на официалните електронни пощи на училищата до 08.30 часа на 09.12.2023 г. Размножаването на материалите се извършва в училищата, като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на предучилищното и училищното образование. Критериите за разпределение на точките за всяка от задачите за учениците от IV клас и от VII до XII клас ще бъдат изпратени на официалните електронни пощи на училищата на 11.12.2023 г.

Учениците, желаещи да участват в общинския кръг на олимпиадата по математика, заемат местата си до 08:30 ч. на 09.12.2023 г.

Продължителността на олимпиадата за всички възрастови групи е 4 астрономически часа.

Със своя заповед директорът определя училищна комисия за организиране и провеждане и комисия за проверка и оценяване на писмените работи на учениците от общинския кръг на олимпиадата по математика.

В срок до 19.12.2023 г. от състезателния ден училищната комисия за проверка и оценяване на писмените работи на учениците от общинския кръг на олимпиадата по математика изготвя:

– протокол с явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по математика и техните резултати;

– протокол с класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена и техните резултати.

В срок до 19.12.2023 г. следва да  изпратите протокола с класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена и резултатите на учениците в електронен вид, подписан с електронен подпис, на email: [email protected] .

Напомням, че в изпълнение на т. 21 от Раздел II. „Организиране и провеждане на общинския кръг на ученическите олимпиади“ от Приложение № 1 към заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, контролът по провеждане на общинския кръг на олимпиадите се осъществява от директора на училището при спазване на утвърдения график.

 

Приложения:

  1. Декларация за информираност и съгласие за ученици под 16 години.
  2. Декларация за информираност и съгласие за ученици над 16 години.
  3. Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2023/2024 година за учениците от IV до VII клас.
  4. Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2023/2024 година (възрастова група VIII-XII клас).
  5. Протокол за класираните за областен кръг ученици на олимпиадата по математика за учебната 2023/2024 година.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-2788/03.11.2023 г.

на началника на РУО – София-град/