Общински кръг на олимпиадата по техническо чертане

Изх. № РУО1-334/ 05.01.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед №РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед №РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед №РД09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед №РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена и допълнена със заповед №РД01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед №РД01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по техническо чертане, Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по техническо чертане следва да се проведе до 07.02.2024 г. включително. Изпитните теми се разработват от учителите по техническо чертане за всяко училище. В срок от седем работни дни от състезателния ден училищната комисия изготвя:

– протокол за явилите се ученици и техните резултати;

– протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.

Протоколите се подписват с електронен подпис от директора на училището и в двудневен срок след съставяне на протоколите, заедно със списъка на учениците, които не са подали декларация за съгласие за публикуване на резултатите им, личните им данни и снимки и/или видео с тяхно участие се изпращат на училището домакин на областния кръг – Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“. За участие в областния кръг на олимпиадата се класират учениците, които са получили на общинския кръг оценка не по-ниска от отличен (5,50). Организацията и контролът по провеждането на общинския кръг се осъществяват от директора на училището.

Участниците в олимпиадата се разпределят в три състезателни групи:

Първа група – ученици от VII и VIII клас – продължителност 4 астрономически часа.

Втора група и трета група – ученици от IX – XII клас – продължителност 5 астрономически часа.

За организацията на областния кръг на олимпиадата по техническо чертане ще бъдете уведомени в седмицата преди провеждането му.

Лице за контакти: Лилия  Караджова, зам. директор в НПГПТО „М. В. Ломоносов“, [email protected]

Приложение:

  1. Регламент на олимпиадата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД