Общоуниверситетска научна конференция

Изх. № РУО1- 30703/ 03.11.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, вх. № РУО 1-30580/02.11.2020 г., приложено Ви изпращам покана за Общоуниверситетска научна конференция в рамките на Климентовите дни в Алма Матер на тема „Измерения на компетентността“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конференцията да достигне до учителите от повереното Ви училище.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД