Обявена конкурсна процедура от ЦОИДУЕМ за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Изх. № РУО1-26158/10.08.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с писмо на  Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) с изх. № 20-21-00-045/05.08.2021 г., вх. № РУО 1-25845/ 05.08.2021, Ви уведомявам, че е обявена нова Конкурсна процедура 33.20-2021 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидати са: институции в системата на предучилищното и училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, включително центрове за специална образователна подкрепа, и специализирани обслужващи звена (регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Национален дворец на децата и Държавен логопедичен център); регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини с проектни предложения, разработени и изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Информацията е  публикувана на електронната страница на Центъра:  http://coiduem.mon.bg

Краен срок за кандидатстване: 31.08.2021 г., 17:30 ч.

В периода 16.08.2021 г. – 20.08.2021 г. ЦОИДУЕМ организира разяснителни ZOOM-срещи за консултиране и предоставяне на конкретна информация за процедурата за кандидатстване. Допустимите кандидати и партньори, желаещи да се включат в ZOOM-срещите, могат да заявят това на e-mail: [email protected]

 

Приложения:

  1. Насоки за кандидатстване.
  2. Приложение № 1 – Декларация за допустимост на кандидата.
  3. Приложение № 2 – Декларация съгласно общ регламент за защита на личните данни.
  4. Приложение № 3 – Декларация на партньора.
  5. Ръководство на бенефициента.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД