Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.22-2023

Изх. РУО1-20049/28.06.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 20-21-00-34/26.06.2023 г. Ви уведомявам, че Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства/ЦОИДУЕМ/ обявява нова Конкурсна процедура 33.22-2023 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Допустими кандидати са институции в системата на предучилищното и училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, включително центрове за специална образователна подкрепа и специализирани обслужващи звена, Национален дворец на децата и Държавен логопедичен център, регионални управления на образованието, държавни висши училища и общини.

В периода до 26.07.2023 г. ЦОИДУЕМ ще организира разяснителни ZOOM-срещи за консултиране и предоставяне на по-конкретна информация за процедурата за кандидатстване. Желаещите да се включат в ZOOM-срещите следва да заявят това на e-mail: [email protected]

Информацията е публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg

Краен срок за кандидатстване: 26 юли 2023 г., 12:30 ч.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД