Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.21-2022

Изх. № РУО1-41532/22.11.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 20-21-00-069/21.11.2022 г. Ви уведомявам, че Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства/ЦОИДУЕМ/ обявява нова Конкурсна процедура 33.21-2022 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Допустими кандидати са институции в системата на предучилищното и училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, включително центрове за специална образователна подкрепа и специализирани обслужващи звена, Национален дворец на децата и Държавен логопедичен център, регионални управления на образованието, държавни висши училища и общини.

В периода до 02.12.2022 г. ЦОИДУЕМ ще организира разяснителни ZOOM-срещи за консултиране и предоставяне на по-конкретна информация за процедурата за кандидатстване. Желаещите да се включат в ZOOM-срещите следва да заявят това на e-mail: [email protected]

Информацията е публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg

Краен срок за кандидатстване: 02 декември 2022 г., 17:30 ч.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД