Обявена процедура за подбор на проектни предложения „Ограмотяване на възрастни-2“.

Изх. № РУО1 – 960/06.01.21г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА, ЦПЛР И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-4/05.01.2021 г., вх. № РУО 1-330/05.01.2021 г., Ви уведомявам, че Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. /УО ОПНОИР/обявява процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“.

Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда. Специфичните цели на процедурата са подкрепа за участие в различни форми за учене през целия живот чрез ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основно образование от уязвими групи и подкрепа за по-добра реализация на пазара на труда на уязвими групи чрез придобиване на начален етап или на основна степен на образование.
Допустими кандидати по процедурата са държавни и общински училища, юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Допустими партньори са държавни и общински училища, ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ) и Центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, които осъществяват дейност за кариерно ориентиране и консултиране.

Процедурата предвижда и участие на асоциирани партньори – общини, на чиято територия се намират училищата (кандидат или партньор), териториални структури на Агенцията по заетостта (Дирекции „Бюро по труда“) и на Агенцията за социално подпомагане, Регионалните управления на образованието, Държавната агенция за бежанците.
Минималният размер на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 250 000 лв. за едно проектно предложение, а максималният размер – 750 000 лв.

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на ОПНОИР: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=917,

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active,

Единен информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове:

https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6470 .

Заинтересованите страни – потенциални кандидати и партньори, включително асоциирани партньори, могат да искат разяснение във връзка с Насоките в срок до три седмици преди изтичане на срока за кандидатстване чрез ИСУН 2020

https://eumis2020.government.bg/ , модул „Разяснения по процедурата“, както и на електронната поща на УО на ОПНОИР:

[email protected] .

Разясненията на УО на ОПНОИР се предоставят публично в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичане на срока на кандидатстване.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 31.03.2021г., 17:30 ч.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД