Обявяване на грипна епидемия и въвеждане на противоепидемични мерки

Изх. №  РУО1 – 6086/06.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На основание чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и писмо на МОН с вх. № РУО1-6021/05.03.2020 г., приложено Ви изпращам Заповед № РД 01-114/05.03.2020 на министъра на здравеопазването, с която нарежда обявяване на грипна епидемия на територията на Република България от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г., включително и въвежда противоепидемични мерки.

Заповедта на министъра на здравеопазването следва стриктно да бъде спазвана.

Отсъствията на децата от детските градини са по преценка на родителите и не се отразяват отсъствия.

            Приложение:  Заповед на министъра на здравеопазването

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД