Обявяване на дните за ДЗИ и НВО за учебни

Изх.№ РУО1-11418/21.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-175/20.05.2020 г. на министъра на образованието и науката, вх. № РУО1 – 11390/20.05.2020 г., Ви уведомявам, че дните за провеждане на държавни зрелостни изпити  –  01.06.2020 г. – 04.06.2020 г., както и дните за провеждане на изпитите от националното външно оценяване в края на VII клас – 15.06.2020 г. и 17.06.2020 г., са учебни за учениците, които не следва да полагат изпитите и за които вторият учебен срок към съответната дата не е приключил.

За тази цел следва да създадете организация за работа в електронна среда от разстояние, определяйки дневно разписание по паралелки с включване на учебни предмети, по които учителите не са квестори на съответния изпит или не са ангажирани с организацията и провеждането му.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД