Обявяване на конкурс от МОН и ДАЗД за най-добра инициатива на ученически съвет

Изх. № РУО1-37995/13.10.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-365/11.10.2022 г., вх. № РУО1-37697/12.10.2022 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката (МОН) инициира съвместно с Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) конкурс за най-добра инициатива на ученически съвет с цел стимулиране на дейността на ученическите съвети в полезни инициативи и гарантиране на правото на учениците да бъдат активни субекти в живота на училищната общност.

Кандидатстването и класирането на предложенията ще се осъществява при следните условия и ред:

 1. Критерии за кандидатстване:
 2. Ученическият съвет да е регистриран, което да е отразено в НЕИСПУО.
 3. Всеки ученически съвет да участва само с един проект.
 4. Да бъде посочена конкурсната област, от определените по-долу, в която е разработено проектното предложение:

Области:

– „Изграждане на гражданско съзнание, в т.ч. доброволчески, благотворителни инициативи, обществено полезни дейности и съхраняване на националното самосъзнание“;

„Интеркултурно взаимодействие”;

– „Здравословен и/или екосъобразен начин на живот”.

 1. Проектът да бъде разработен на бланка, съдържаща предложените по-долу реквизити, и да се съгласува с педагогически специалист и/или с директора на училището.

Реквизити на бланката за кандидатстване:

– лого на МОН и на ДАЗД;

– представяне на ученическия съвет – училище, област, състав на ученическия съвет, специфика на училищната общност, история на инициативите на ученическия съвет (ако е приложимо);

– кратко представяне на проекта – до 300 символа;

– цели на проекта;

– дейности по проекта;

– очаквани резултати;

– описание на необходимите материали и консумативи за реализирането му (ако е приложимо);

– описание с какво реализирането на проекта би допринесло за развитие на ученическото самоуправление/училището/учениците.

 1. Проектното предложение да се подаде в срок до 15.11.2022 г. на имейл: [email protected]
 2. II. Организация, координация и осъществяване на дейността:
 3. Конкурсът ще се проведе в два етапа: първи етап – до 31.12.2022 г.; втори етап – до 05.05.2023 г.
 4. Провеждането на конкурса ще се координира от експерти от МОН и от ДАЗД, както и от представители на Съвета на децата –консултативен орган към председателя на ДАЗД.
 5. Проектните предложения е необходимо да отговарят на следните изисквания: оригиналност на проекта; съответствие с избраната област; икономичност и приложимост на проекта, който да води към положителна промяна в политиката по отношение на ученическото самоуправление; естетическо оформление; възможност за мултиплициране на резултатите и устойчивост.
 6. Проектните предложения ще се оценяват от жури, в състав: председател от МОН, представител на ДАЗД, представител на вестник „Аз-Буки” и представител на Съвета на децата към председателя на ДАЗД. Журито ще оцени постъпилите предложения и ще излъчи по 10 номинации във всяка конкурсна област, в срок до 31.12.2022 г.
 7. Номинираните проектни предложения да се реализират от ученическите съвети в срок до 3 месеца от номинирането им, но не по-късно от 31.03.2023 г.
 8. В срок до 15.04.2023 г. ученическите съвети, реализирали проектните си предложения, да представят в МОН чрез директорите на училищата доклади за осъществените дейности и за постигнатите резултати, придружени със снимков материал и други материали, доказващи изпълнението на дейностите.
 9. 7. Журито ще определи победителите – на първо и второ място във всяка конкурсна област, в срок до 30.04.2023 г.
 10. Победителите ще бъдат оповестени и наградени до 05.05.2023 г., като за всяка конкурсна област ще се присъди по една първа награда на стойност 1500 лв. и една втора награда на стойност 1000 лв., а на останалите номинирани участници в конкурса ще бъдат връчени грамоти.

За допълнителна информация: Татяна Предова – държавен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“, МОН, тел.: 02 9217 441.

 

Приложение:

 1. Заявка за участие.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД