Обявяване на свободните места до утвърдения училищен и държавен план-прием, които включват незаетите места и/ или освободените през учебната година места

Изх. № РУО1-23717/14.07.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 104, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката, е необходимо в срок до 16.07.2021 г. (петък) да попълните приложения формуляр, като посочите линк към секцията от Вашия сайт, в която публикувате свободните места за ученици (местата до утвърдения училищен и държавен план-прием, които включват незаетите места и/ или освободените през учебната година места).

 

Приложение: формуляр съгласно текста

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД