ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

Изх. № РУО 1-16239/01.07.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че в изпълнение на чл. 104 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, незаетите места до утвърдения училищен и държавен план-прием и освободените през учебната година места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

В изпълнение на чл. 3, ал. 2, т. 3, т. 4 и т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование, в които са регламентирани принципи в системата на предучилищното и училищното образование, а именно за равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование, прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование, следва при извършване на училищния план-прием и при запълване на свободните места в училищата, да се изготвят графици на дейностите, които да бъдат обявени на сайта на училището и приложено изпратени в РУО – София-град.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД