Одобрени за финансиране училища по Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ за 2023 година

Изх. № РУО1-31089/27.09.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че на сайта на Министерство на образованието и науката в раздел  Програми и проекти – Национални програми 2023 – https://www.mon.bg/bg/101259,  е публикуван списък с одобрените за финансиране училища по Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ за 2023 година.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД